Typological dates

Showing 138176 typological dates.

Site Classification Estimated age References
Ballito Bay NA ribot2010phe
Ballito Bay NA ribot2010phe
Bambata Cave NA NA
Banda Cave NA vogel1970grd
Banda Cave NA NA
Barnes Shelter NA NA
Basinghall NA NA
Basinghall NA NA
Basinghall NA NA
Basinghall NA NA
Belleview NA NA
Belleview NA NA
Belleview NA NA
Belleview NA NA
Belleview NA NA
Belleview NA NA
Belleview NA NA
Bloubos 5 NA NA
Bloubos 7 NA NA
Bloubos 7 NA NA